เวปไซต์ thaiteachercreativity.org เป็นเวปไซต์ที่ทำขึ้นเพื่อสร้างเป็นแบบประเมินคุณลักษณะความสร้างสรรค์ของครูไทย เพื่อใช้ประเมินคุณลักษณะสร้างสรรค์ของครูไทยในลักษณะของ Creative Profiler ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะต่าง ๆ ที่จะเป็นทรัพยากรที่จะช่วยส่งเสริมให้ครูมีการสอนอย่างสร้างสรรค์ กับครูคนอื่น ๆ โดยแบ่งทรัพยากรออกเป็น การออกแบบ สภาพแวดล้อม ทักษะทางการคิด และเจตคติสร้างสรรค์ เพื่อให้ครูได้ทราบถึงระดับทรัพยากรในการสร้างสรรค์ของตนเอง และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองต่อไป แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์แบบโปรไฟล์ (Creative Profiler) ฉบับภาษาไทย สำหรับครู ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)